ایده شبکه های کپسولی جفری هینتون | بخش نهایی:‌ معماری CapsNet

ایده شبکه های کپسولی جفری هینتون | بخش نهایی:‌ معماری CapsNet

طی بخش های اول تا سوم سری مطالب شبکه های کپسولی به معرفی ایده و مزیت اصلی این شبکه ها و همچنین روش مسیریابی پویا برای آموزش چنین شبکه هایی پرداختیم. در این بخش، به بررسی جزئیات معماری CapsNet می پردازیم.