یک چهارم اروپایی ها به هوش مصنوعی بیش از سیاست مداران اعتماد دارند

یک چهارم اروپایی ها به هوش مصنوعی بیش از سیاست مداران اعتماد دارند

ظهور فناوری های هوشمند، موجب کم شدن مشاغل انسان محور در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت شده است. حال سوالی که مطرح می شود آن است که آیا همه مردم می توانند وجود این فناوری ها را تاب بیاورند؟