هوش مصنوعی در کشاورزی؟ الگوریتم هایی که کشاورزان را کمک می کند تا بیماری محصول خود را مانند متخصصان کشف کنند

هوش مصنوعی در کشاورزی؟ الگوریتم هایی که کشاورزان را کمک می کند تا بیماری محصول خود را مانند متخصصان کشف کنند

غذای مورد نیاز بشر مورد تهدید موارد بسیاری بوده است. در بعضی از مناطق، تغییرات آب و هوایی منجر به بروز قحطی که خود باعث…