تقلب نامه | پایتون برای علوم داده

Pandas، Numpy و Scikit-Learn از معروف ترین کتابخانه های برنامه نویسی برای علوم داده و تحلیل آن در اکوسیستم پایتون (Python) هستند. Numpy برای محاسبات علمی سطح پایین تر مورد استفاده قرار می گیرد. Pandas در سطحی بالاتر از Numpy ساخته شده است و برای تحلیل کاربردی داده ها در پایتون طراحی شده است. Scikit-Learn با مدل های یادگیری ماشین بسیاری همراه است که می توان از آن ها استفاده نمود.

در این تقلب نامه (Cheat Sheet)، تعدادی از مفیدترین و پرکاربردترین دستورات این کتابخانه ها خلاصه شده است که با هم به مرور آن ها خواهیم پرداخت.

وارد کردن داده ها (Importing Data)

هر نوعی از تحلیل داده با وارد کردن داده ها آغاز می شود. Pandas آپشن های زیادی برای وارد کردن دیتا در پایتون در اختیار می گذارد.

pd.read_csv(filename) # From a CSV file
pd.read_table(filename) # From a delimited text file (like TSV)
pd.read_excel(filename) # From an Excel file
pd.read_sql(query, connection_object) # Reads from a SQL table/database
pd.read_json(json_string) # Reads from a JSON formatted string, URL or file.
pd.read_html(url) # Parses an html URL, string or file and extracts tables to a list of dataframes
pd.read_clipboard() # Takes the contents of your clipboard and passes it to read_table()
pd.DataFrame(dict) # From a dict, keys for columns names, values for data as lists

اکتشاف داده ها (Exploring Data)

هنگامی که داده های خود را در یک Data Frame وارد نمودید، می توانید از این روش ها برای بررسی و شناخت ویژگی های مجموعه داده بهره بگیرید.

df.shape() # Prints number of rows and columns in dataframe
df.head(n) # Prints first n rows of the DataFrame
df.tail(n) # Prints last n rows of the DataFrame
df.info() # Index, Datatype and Memory information
df.describe() # Summary statistics for numerical columns
s.value_counts(dropna=False) # Views unique values and counts
df.apply(pd.Series.value_counts) # Unique values and counts for all columns
df.describe() # Summary statistics for numerical columns
df.mean() # Returns the mean of all columns
df.corr() # Returns the correlation between columns in a DataFrame
df.count() # Returns the number of non-null values in each DataFrame column
df.max() # Returns the highest value in each column
df.min() # Returns the lowest value in each column
df.median() # Returns the median of each column
df.std() # Returns the standard deviation of each column

انتخاب (Selecting)

گاهی به انتخاب یک تک-عنصر یا یک زیر مجموعه مشخص از داده ها برای بررسی یا انجام تجزیه و تحلیل دقیق تر نیاز است. روش های زیر برای این امر مفید خواهند بود:

df[col] # Returns column with label col as Series
df[[col1, col2]] # Returns Columns as a new DataFrame
s.iloc[0] # Selection by position (selects first element)
s.loc[0] # Selection by index (selects element at index 0)
df.iloc[0,:] # First row
df.iloc[0,0] # First element of first column

پاک سازی داده ها (Data Cleaning)

اگر با داده های واقعی کار می کنید، احتمالاً نیاز دارید که آن ها را پیش از شروع هر نوع پردازش و مدل سازی، پاک سازی کنید. در زیر تعدادی از دستورات مفید برای این کار آورده شده اند:

df.columns = ['a','b','c'] # Renames columns
pd.isnull() # Checks for null Values, Returns Boolean Array
pd.notnull() # Opposite of s.isnull()
df.dropna() # Drops all rows that contain null values
df.dropna(axis=1) # Drops all columns that contain null values
df.dropna(axis=1,thresh=n) # Drops all rows have have less than n non null values
df.fillna(x) # Replaces all null values with x
s.fillna(s.mean()) # Replaces all null values with the mean (mean can be replaced with almost any function from the statistics section)
s.astype(float) # Converts the datatype of the series to float
s.replace(1,'one') # Replaces all values equal to 1 with 'one'
s.replace([1,3],['one','three']) # Replaces all 1 with 'one' and 3 with 'three'
df.rename(columns=lambda x: x + 1) # Mass renaming of columns
df.rename(columns={'old_name': 'new_ name'}) # Selective renaming
df.set_index('column_one') # Changes the index
df.rename(index=lambda x: x + 1) # Mass renaming of index

فیلتر کردن، مرتب سازی و گروه بندی داده ها (Filter, Sort and Group By)

روش هایی برای فیلتر کردن، مرتب سازی و گروه بندی داده ها در زیر آورده شده اند:

df[df[col] > 0.5] # Rows where the col column is greater than 0.5
df[(df[col] > 0.5) & (df[col] < 0.7)] # Rows where 0.5 < col < 0.7
df.sort_values(col1) # Sorts values by col1 in ascending order
df.sort_values(col2,ascending=False) # Sorts values by col2 in descending order
df.sort_values([col1,col2], ascending=[True,False]) # Sorts values by col1 in ascending order then col2 in descending order
df.groupby(col) # Returns a groupby object for values from one column
df.groupby([col1,col2]) # Returns a groupby object values from multiple columns
df.groupby(col1)[col2].mean() # Returns the mean of the values in col2, grouped by the values in col1 (mean can be replaced with almost any function from the statistics section)
df.pivot_table(index=col1, values= col2,col3], aggfunc=mean) # Creates a pivot table that groups by col1 and calculates the mean of col2 and col3
df.groupby(col1).agg(np.mean) # Finds the average across all columns for every unique column 1 group
df.apply(np.mean) # Applies a function across each column
df.apply(np.max, axis=1) # Applies a function across each row

اتصال و ترکیب (Joining and Combining)

برای ترکیب دو Data Frame می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

df1.append(df2) # Adds the rows in df1 to the end of df2 (columns should be identical)
pd.concat([df1, df2],axis=1) # Adds the columns in df1 to the end of df2 (rows should be identical)
df1.join(df2,on=col1,how='inner') # SQL-style joins the columns in df1 with the columns on df2 where the rows for col have identical values. how can be one of 'left', 'right', 'outer', 'inner'<strong> </strong>

ذخیره مجدد داده ها درون فایل

و سرانجام، هنگامی که از تحلیل های خود به نتایج مطلوب دست یافتید، راه های مختلفی برای خروجی گرفتن از داده ها و ذخیره آن ها درون فایل با قالب های متفاوت وجود دارد:

df.to_csv(filename) # Writes to a CSV file
df.to_excel(filename) # Writes to an Excel file
df.to_sql(table_name, connection_object) # Writes to a SQL table
df.to_json(filename) # Writes to a file in JSON format
df.to_html(filename) # Saves as an HTML table
df.to_clipboard() # Writes to the clipboard

یادگیری ماشین (Machine Learning)

کتابخانه Scikit-Learn دارای ابزارهای مفیدی برای آزمایش و به کار بردن مدل های یادگیری ماشین است. به کمک لینک آموزشی Scikit-Learn می توانید به محتوای بیشتری برای در این زمینه دست پیدا کنید.

برای مشاهده لیست کاملی از ابزارهای تعبیه شده در Scikit-Learn برای یادگیری نظارت شده (Supervised Learning)، یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)، تبدیل داده ها (Dataset Transformation) و ماژول های ارزیابی مدل (Model Evaluation modules)، به راهنمای کاربر این کتابخانه برنامه نویسی شگفت انگیز مراجعه نمایید.

# Import libraries and modules
import numpy as np
import pandas as pd
 
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import preprocessing
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.externals import joblib 
 
# Load red wine data.
dataset_url = 'http://mlr.cs.umass.edu/ml/machine-learning-databases/wine-quality/winequality-red.csv'
data = pd.read_csv(dataset_url, sep=';')
 
# Split data into training and test sets
y = data.quality
X = data.drop('quality', axis=1)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 
                          test_size=0.2, 
                          random_state=123, 
                          stratify=y)
 
# Declare data preprocessing steps
pipeline = make_pipeline(preprocessing.StandardScaler(), 
             RandomForestRegressor(n_estimators=100))
 
# Declare hyperparameters to tune
hyperparameters = { 'randomforestregressor__max_features' : ['auto', 'sqrt', 'log2'],
         'randomforestregressor__max_depth': [None, 5, 3, 1]}
 
# Tune model using cross-validation pipeline
clf = GridSearchCV(pipeline, hyperparameters, cv=10)
 
clf.fit(X_train, y_train)
 
# Refit on the entire training set
# No additional code needed if clf.refit == True (default is True)
 
# Evaluate model pipeline on test data
pred = clf.predict(X_test)
print r2_score(y_test, pred)
print mean_squared_error(y_test, pred)
 
# Save model for future use
joblib.dump(clf, 'rf_regressor.pkl')
# To load: clf2 = joblib.load('rf_regressor.pkl')

نتیجه گیری

در این مقاله تنها به گوشه ای از آن چه می توانید با پایتون در عرصه علوم داده انجام دهید اشاره شد. امیدواریم این تقلب نامه شما را با توانایی های پایتون در این زمینه آشنا نموده و به شما برای ورود سریع تر و آسان تر به برنامه نویسی برای علوم داده کمک کند.