آیا کامپیوتر می تواند شعر بگوید؟

اگر شما شعری بخوانید و از آن لذت ببرید، اما سپس متوجه شوید که آن را یک کامپیوتر سروده، آیا احساس تان درباره آن شعر تغییر خواهد کرد؟ آیا به خلاقیت و ابراز وجود آن کامپیوتر فکر می کنید یا این که احساس می کنید کسی شما را دست انداخته است؟

در این ویدیو، نویسنده ای به نام اُسکار شوارتز بررسی می کند که چرا ما به شعر ساخته شده توسط یک کامپیوتر عکس العمل شدیدی نشان می دهیم و چگونه این عکس العمل کمک می کند تا مفهوم انسانیت را بفهمیم.